Privacyverklaring

Café de Minnaar hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In onderstaande policy geven we weer hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met deze gegevens. Café de Minnaar houdt zich daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • De verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jou rechten omtrent je persoonsgegevens en deze respecteren.

Contactgegevens

Als café zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Wanneer je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover neem dan gerust contact met ons op.

Kleine Rozenstraat 64
9712 TN Groningen

050 313 67 17

info@www.deminnaar.nl
https://www.deminnaar.nl

Persoonsgegevens – verwerking en doeleinden

Café de Minnaar verwerkt persoonsgegevens van klanten of leveranciers ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Administratieve doeleinden, zoals het afhandelen van een betaling.
 • Communicatie/afspraken over een reservering/activiteit.
 • Uitvoering geven aan een activiteit en/of overeenkomst.
 • Wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, zonder toestemming van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Ben je er als ouder van overtuigd dat wij zonder deze toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een jongere als hierboven benoemd, neem dan contact met ons op via info@www.deminnaar.nl, zodat we deze informatie kunnen verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Als café nemen wij geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Bewaartermijn

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld in deze is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Café de Minnaar gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruikt ze analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Als café nemen wij de bescherming van jou persoonsgegevens serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je de indruk hebben dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@www.deminnaar.nl

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kunt je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je direct contact met ons op te nemen hierover. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Loading...